Firma pogrzebowa sprowadzi bliską Ci osobę do domu

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zmieniło życie na zawsze. Kraj otworzył się na nowe możliwości, w tym łatwe podróże z dowodem osobistym do innych krajów członkowskich. Nawet Turcja, jeden z popularniejszych kierunków wakacyjnych, na mocy niedawnego porozumienia umożliwia Polakom wjazd do kraju bez paszportu. Jeździmy dużo, często, zakładamy rodziny w innych krajach lub pracujemy z innego końca świata i jest to dla nas najnormalniejsza rzecz na świecie. Wszystko to sprawia, że nie zawsze myślimy o tym, że może nam się stać coś złego. 

shutterstock_306235298

Niestety, śmierć nie wybiera. Zawsze i wszędzie może przydarzyć nam się jakaś tragedia i jeśli nie zadbamy o to wcześniej, koszt i logistyka transportu naszego ciała do Polski spadnie na naszych najbliższych. Generalna zasada na całym świecie jest taka, że za sprowadzenie ciała obcokrajowca do kraju pochodzenia odpowiada partner życiowy, rodzice, dzieci lub nawet rodzeństwo. Wiele towarzystw w zakresie oferowanego ubezpieczenia na życie bądź polisy turystycznej zapewnia pokrycie kosztów transportu zwłok do kraju zamieszkania. Ubezpieczyciel samodzielnie podejmuje kontakt z bliskimi zmarłej osoby oraz podejmuje decyzję o transporcie. Jeśli koszt ubezpieczenia nie wystarczy, to rodzina będzie musiała wyrównać koszty. Bez ubezpieczenia sprawy się nieco komplikują, dlatego warto skorzystać z pomocy firm oferujących sprowadzenie zwłok z zagranicy.

ludzie na cmentarzu

Sprawny transport z poszanowaniem dla Twojego bliskiego zmarłego

Koszt transportu ciała zmarłej osoby z zagranicy jest dość wysoki. Ce­na sprowadzenia zwłok z za­gra­ni­cy do Pol­ski za­le­ży od odległości do pokonania i cenników miejscowych  kostnicy za prze­cho­wy­wa­nie lub kre­ma­cję cia­ła. Firmy pogrzebowe dbają nie tylko o transport zwłok z zagranicy ale także dopełniają wszelkich formalności. Jest ich całkiem sporo, między innymi konieczne jest zdobycie aktu zgonu oraz uzy­ska­nie po­zwo­le­nia sta­ro­sty wła­ści­we­go ze wzglę­du na miej­sce, w któ­rym od­bę­dzie się po­grzeb. Co więcej zgo­dę na sprowadzenie zwłok z zagranicy mu­si rów­nież wy­ra­zić pań­stwo­wy po­wia­to­wy in­spek­tor sa­ni­tar­ny. Będąc w żałobie, jednocześnie organizując ceremonię pogrzebową, trudno będzie dodatkowo zajmować się tak skomplikowanymi formalnościami. Innym powodem przemawiającym za skorzystaniem z usług firm pogrzebowych jest ich profesjonalizm. Po­jaz­dy prze­zna­czo­ne do prze­wo­zu zwłok mu­szą speł­nić bar­dzo surowe parametry tech­nicz­ne jak i sa­ni­tar­ne. Takie karawany mają na wyposażeniu doświadczeni specjaliści od transportu. Firma pogrzebowa z godnością przewiezie zmarłego do kraju spoczynku i dołoży wszelkich starań,  aby śmierć bli­skiej nam oso­by nie by­ła przy­czy­ną do dodatkowych przykrości.

Dodaj komentarz